Statuten

Heden, achttien mei tweeduizend zeventien, verschijnen voor mij, mr. Johannes Hagen, notaris te Vleuten, De Meern en Haarzuilens, gemeente Utrecht:

De comparanten verklaren bij deze akte een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Artikel 1

Naam en Zetel

Artikel 2

Doel

Het doel van de vereniging is het bevorderen, respectievelijk het doen bevorderen van:

Artikel 3

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4

Lidmaatschap

De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. Als in deze statuten wordt gesproken van lid of leden bedoelen we daarmee zowel de gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 5

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden. Gronden voor schorsing zijn:

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven.

Artikel 7

Artikel 8

Geldmiddelen

Artikel 9

Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10

Artikel 11

Algemene Vergaderingen

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Statutenwijziging

Artikel 16

Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17

Artikel 18

Het bepaalde in de artikelen 15 en 16 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

Huishoudelijk reglement

Artikel 21

Rechtskeuze

Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22

Slotbepalingen

Slotverklaring

De oprichters verklaren ten slotte:

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparanten en daarop een toelichting gegeven.
De comparanten verklaren van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Tevens verklaren de comparanten uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door ieder van de comparanten en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Vleuten op de datum aan het begin van deze akte vermeld, om elf uur tien minuten.
Uitgegeven voor afschrift